Forside   Græsk   Latin   Studieretning   Kunst & arkæologi   Sprog & kultur   Middelalder   Lærere   Studenter   Link   Redaktion   Copyright

De klassiske fag på Thisted Gymnasium og HF

 

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab indgår i faget græsk. Men af hensyn til de elever, der ikke har valgt græsk, er oldtidskundskab fællesfag i det almene gymnasium. Og oldtidskundskab er valgfag på HF.

Grækerne og romerne

I oldtidskundskab møder man som elev på gymnasiet de grækere og romere, der lagde det første grundlag for senere dansk og europæisk kultur.

De fleste har allerede hørt om heltene Akilleus og Odysseus og guderne Afrodite og Zeus. Men det er i faget oldtidskundskab, at man får rigtig besked om sådanne helte og guder.

Her vil man møde helten Akilleus, som kun kunne såres et sted, det sted, som stadig er opkaldt efter ham, nemlig i akilles-senen. Du vil høre om borgen Troja, der var uindtagelig, men hvis indbyggere ikke kunne gennemskue den trojanske hest, der var en krigslist.

Dette fortæller Homer i et stort heltedigt, der hedder Iliaden. I et andet heltedigt, Odysseen, berettes eventyret om helten Odysseus og hans farefulde rejse fra Troja til hjemmet på Ithaka. På rejsen møder han både enøjede brutale kæmper og lokkende sirener. I kraft af medfødt snilde og styrke kan helten Odysseus dog klarer alle farerne.

Portræt af den græske filosof Aristoteles (384 f.Kr. - 322 f.Kr.). Sammen med Platon (427-348 f. Kr.) regnes han for en af dem, der har haft størst indflydelse på den vestlige verdens tanker. Kopi i marmor efter græsk original fra omkring 300 f. Kr. Ny Carlsberg Glyptotek.

Samtidig med at nogle grækere fortalte eventyr om helte og guder, var der andre, der begyndte at forklare verden rationelt, dvs. ved hjælp af fornuft og ikke troen på guder. På den måde begyndte også vore videnskaber, matematikken og fysikken, hos oldtidens grækere.

Omkring 500 f.Kr. fik Athen som den første stat i verden et egentligt demokrati, dvs. den styreform, hvor tingene afgøres efter åben debat med en afstemning, hvor det alene er antallet af stemmer, der er afgørende for byens love.

I forlængelse af videnskabernes fremskridt og demokratiets udvikling begyndte filosofferne Sokrates (469-399 f.Kr.) og Platon (427-348 f.Kr.) at stille kritiske spørgsmål til samfundsudviklingen og videnskaberne. Derved grundlagde de moralfilosofien, dvs. læren om godt og forkert.

Parallelt med udviklingen af de litterære genrer var grækerne også banebrydende inden for arkitektur og skulptur. Grækerne begyndte omkring 625 f.Kr. på at lave skulpturer af mennesker, der lignede ægypternes kunst, men i løbet af 150 år frigjorde grækerne sig fra forbilledet og nåede frem til en naturalistisk gengivelse af mennesket.

Romerne danner et mellemled mellem grækerne og det senere Europa. Derfor indgår der også romerske forfattere og monumenter i faget olditdskundskab.

Nymfen Ekko, der ikke kunne tale som andre, men blot gentage de sidste ord, andre sagde, var betaget af den smukke Narcissus, men hendes kærlighed forblev ubesvaret. For han søgte verdens smukkeste person. På billedet har Narcissus fundet, det han søgte, sig selv i et spejlbillede på vandets overflade. Han er så betaget, at han ikke kan bevægede sig, men langsomt forvandles til en blomst. Samtidig svinder Ekko ind og mistede sin skikkelse; tilbage er kun skovens ekko. Historien om Narcissus er digtet af den romerske digter Ovid (43 f. Kr. - 18 e. Kr.) på baggrunden af ældre græsk digtning. I dag bruger vi stadig hans navn i ordet "narcissisme", der betegtner en utrolig selvoptagehed. Maleri af J. W. Waterhouse, 1903.

Metode og formål

I faget oldtidskundskab undervises der på dokumentarisk grundlag. Det er alene grækernes og romernes egne tekster (i dansk oversættelse) og kunstværker, der danner grundlaget for undervisningen. Du vil således gennem undervisningen få et begreb om de litterære genrer, dvs. måder at udtrykke sig på. Såvel epos (heltedigt), det lyriske digt, tragedien, komedien, historieskrivningen, retstalen, og den filosofiske dialog er genrer, som grækerne har grundlagt.

Hvad grækerne grundlagde inden for kunst, litteratur, filosofi og videnskab, blev overtaget af romerne, der havde deres storhedstid i perioden 0-180 e.Kr.

Under renæssancen (1400-1600) og i oplysningstiden (1750-1850) blev Europa grebet af fornyet interesse for grækerne og romerne, der således har inspireret europæerne gennem store dele af historien.

Oldtidskundskab giver en kulturel baggrundsviden, der er vedkommende, og som samtidig sætter dansk og europæisk kultur ind i en større sammenhæng. Denne viden er i sig selv interessant, men den er også en stor fordel ved videregående studier, der næsten alle har deres udgangspunkt i oldtidens græsk-romerske verden. 

Gavlrelief på Danske Banks hovedsæde i København fra sidst i 1800-tallet. Banken hed oprindeligt Landsmandsbanken. Til venstre ses det danske landbrug i skikkelse af en ung kvinde, der rækker kornneg frem mod handelsguden Merkur (= banken), medens visdommens gudinde Athene holder sit skjold beskyttende over samarbejdet mellem landbrug og bank. Sådanne relieffer fra 1700- og 1800-tallet, der benytter den græske mytologi, kan ses overalt i den vestlige verden.

BJ / 2010